อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

pm_mitr
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
daosiam
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.
pk_suthi
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
jakkapan
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.
jaras
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
suwin
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

suntorn_sai
ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.
boonchuy
เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.
chulapanpon
ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.
prajit
รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.
honda
พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา), ดร.
ประโยค ๑-๒, พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
payoon
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
somkuan
ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
panjit
ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 nirat
ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

chanchai
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ป.ธ.๓ , พธ.บ., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
panya
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., รป.ม., Ph.D.
surapol
ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.
somkuan
ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

pm_mitr
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
pk_suthi
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
daosiam
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.
 rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
jakkapan
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.
jaras
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
suwin
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

honda
พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา), ดร.
ประโยค ๑-๒,พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.
prajit
รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.
laiad
รศ.ดร.ละเอียด จงกลนี
B.S., M.Ed., Ph.D.
rachanee
รศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์
ศษ.บ., ค.ม., Ph.D.
chulapanpon
ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
panjit
ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
nirat
ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
payoon
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
somkuan
ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร