อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

pm_mitr
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
pk_suthi
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
daosiam
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
adul
ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด., Ph.D.

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
jakkapan
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.
jaras
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
suwin
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
polpao
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

suntorn_sai
ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.
prajit
รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.
chulapanpon
ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
panjit
ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

nirat
ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

payoon
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
somkuan
ดร.สมควร นามสีฐาน
พ ธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

pm_mitr
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
pk_suthi
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
daosiam
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
adul
ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
jakkapan
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.
jaras
ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.
suwin
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.
rong
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
polpao
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

suntorn_sai
ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.
boonchuy
เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวฺโส
prajit
รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.
chulapanpon
ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
panjit
ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

nirat
ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

payoon
ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
somkuan
ดร.สมควร นามสีฐาน
พ ธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

chanchai
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตร
surapol
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

prachya
ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
น.บ. , น.ม., ศศ.ม., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

somkuan
ดร.สมควร นามสีฐาน
พ ธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร