แผนภูมิขั้นตอนขั้นตอนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

๑. แผนภูมิการดำเนินการขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
๒. แผนภูมิการดำเนินการขอสอบวัดคุณสมบัติสารนิพน์/บทวิจารณ์หนังสือ
๓. แผนภูมิการดำเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
๔. แผนภูมิการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษา
๕. รายการขอจบการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
. แบบฟอร์มขอจบการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา