ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง / กิจกรรม

=> ประกาศ การสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
=>
ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ปี ๒๕๖๓

=> ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

=> ประกาศ การฝึกซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

=> ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

=> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓