ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

1. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

2. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

4. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

5. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

6. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

8. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

9. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย