กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๑. ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม)
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๖. สรุปสาระสำคัญเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๔๑
๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๔) แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๙. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดส่วนประกอบเพิ่มเติมของ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
๒๔. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๕. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรายวิชาให้นิสิตคฤหัสถ์ศึกษาเพิ่มเติม
๒๖. ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๗. ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๘. ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๙. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กาหนดรายวิชาให้นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ศึกษาเพิ่มเติม
๓๐. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผู้ที่เคยศึกษาระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและ
กลับเข้ามาศึกษาใหม่
๓๑. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผู้ที่เคยศึกษาระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ (ประเภท ๒.๑)
๓๒. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเรียกชื่องานนิพนธ์ของหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต
๓๓. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบหัวข้อและโครงร่างระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๕. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๖. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง วันปฏิบัติงานของผู้บริหารคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
๓๗. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๘. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓
๓๙. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ (เพิ่มเติม)