ตารางเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เรียนวันพฤหัสบดี – วันศุกร์
ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เรียนวันพฤหัสบดี – วันศุกร์
ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์

ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เรียนวันพฤหัสบดี – วันศุกร์
ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์