ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

บฑ 1 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
บฑ 2 ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บฑ 6 ใบคำร้องทั่วไป
บฑ 6.1 ใบขอตรวจรูปแบบ
บฑ 8 ใบขอขึ้นสอบโครงร่าง/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/วิจารณ์หนังสือ
บฑ 8.1 ใบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
บฑ 8 (ค) ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
บฑ 12 ใบนำส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ ฉบับสูมบูรณ์
บฑ 13 แบบคำร้องขอจบการศึกษา
บฑ 14 ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาระดับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
บฑ 15 ใบคำร้องขอขยายเวลาเรียน
บฑ 21 ใบประเมินผลการปฏิบัติธรรม
บฑ พิเศษ แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ใบคำร้องขอสมัครเรียน MCU 003-006 สถาบันภาษา มจร ส่วนกลาง
ใบคำร้องขอสมัครสอบ MCU Get สถาบันภาษา มจร ส่วนกลาง
ใบคำร้องขอแปลบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มจร ขอนแก่น
ใบคำร้องขอทรานสคริป (Transcript) ระดับบัณฑิตศึกษา