คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

rongพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
daosiam
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
รองประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
nites
ผศ.ดร.นิเทศ  สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
pm_mitr
พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
กรรมการ
pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
suntorn_sai
อาจารย์ ดร.สุนทร  สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
กรรมการ
vittaya
ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
กรรมการ
pm_mitr
พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
กรรมการ
pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
suntorn_sai
อาจารย์ ดร.สุนทร  สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
กรรมการ
vittaya
ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
กรรมการ
chanchai
ผศ.ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
pm_mitr
พระมหามิตร  ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
เลขานุการ