คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

pm_mitr
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
pk_paowana
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
honda
พระฮอนด้า วาทสทฺโท , ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
vittaya
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
suntorn_sai
ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
chanchai
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์