Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัณฑิต วันที่ 15-10-66
0

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาหัวข้อการให้คำปรึกษา และการเขียนวิทยานิพนธ์”

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (1)
0

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง 020625661040
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

ข่าวสาร 25052566
0

เลื่อนการสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง 051025660938
0

การอบรมและการสอบวัดความรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ 101125651015
0

ตารางเรียน/การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕

1 2