Browsing: ข่าวสาร

ข่าวสาร ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา_20240514_102407_0000
0

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567

ข่าวสาร 010525670949
0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานหน่วยงาน ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ข่าวสาร 25052566
0

เลื่อนการสอบเข้าศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

ข่าวสาร เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ
0

โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น