โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

0

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ ขั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา สมเด็จพระพุฒาจาย์ (สนิท ชวนปญฺญมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรบรรยายคือ พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร. ป.ธ.๙ (อบรมภาษาบาลี ระดับกลาง-ระดับสูง) และ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ ป.ธ.๙ (อบรมภาษาบาลี ระดับต้น) ซึ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาบาลี ในการจัดโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้อบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด, เพื่อให้นิสิตได้สอบวัดความรู้ด้านภาษาบาลีในเกณฑ์ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง และเพื่อให้นิสิตนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและใช้ในการเสนอเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

Share.

About Author

Leave A Reply