Author Anyada

ประชาสัมพันธ์ 080725671130

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประชาสัมพันธ์ banner2567 (4)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรับสมัคร 260625671330

การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

ประชาสัมพันธ์ banner2567

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ banner2567_20240602_104431_0000

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ 170525671024

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

ข่าวสาร ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา_20240514_102407_0000

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567

1 2 3 4