Author Anyada

ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัณฑิต วันที่ 15-10-66
0

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาหัวข้อการให้คำปรึกษา และการเขียนวิทยานิพนธ์”

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (1)
0

ตารางเรียน/การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (1)
0

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

1 2 3