หนังสือหน่วยงานประกันฯ (ภายใน)

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

>>รายงานผลการประเมินตนเองออนไลน์ของ สกอ.(CHE QA online)

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)