ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

👍👍😊😊 หัวข้อบรรยาย “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”📖
วันที่ 9-10 กันยายน 2564 🗓 ด้วยรูปแบบ ออนไลน์ ZOOM ✔️
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

📞ติดต่อสอบถาม โทร 053-9541745
น.ส.น้ำเพชร เตปินสาย 065-9541745
น.ส.นิติกาญจ์ แซงคะแส่ 089-8352237
จากศูนย์วิจัยนวัตกรรมฯ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรรมการตรวจดังนี้

  • ๑. รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
  • ๒. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
  • ๓. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ
  • ๔. นางไฉไลฤดี ยุวนะสิริ กรรมการ
  • ๕. ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการ และเลขานุการ
      ซึ่งการตรวจครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้จัดทำ “รายงานการประเมิน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการประเมินตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และเพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากผลประเมินไปปรับปรุงแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการในการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามองค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
ภาพ, ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ แล็ปท็อป, หน้าจอ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, สถานที่ในร่ม และสำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021

แผนที่การเดินทาง >>Click!<<             แนะนำที่พัก >>Click!<<

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) สนใจรายละเอียด คลิกที่นี่ -> https://bri.mcu.ac.th/?page_id=11274

โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสุนจาก สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)และปีงบประมาณ ๒๕๖๒

___วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสุนจาก สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)