ติดต่อ


ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ห้อง 101 อาคารบัณฑิตศึกษา
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถนนขอนแก่น-น้ำพอง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  4000

 

 แผนที่การเดินทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น