ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ติดต่อ

Image result for ติดต่อหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

ห้อง 108 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30  หมู่ที่  1  บ้านโคกสี  ถนนขอนแก่น-น้ำพอง  ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  4000

 

 

 แผนที่การเดินทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น