Category Archives: กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑

==>เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๙ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานต่อประธานพิธีพอสังเขปดังนี้
==>การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้กิจกรรม Homeroom สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ คือเน้นการปลูกฝั่งและสร้างอัตลักษณ์ นวลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถเรียนรู้และเกิดการพัฒนาการที่แปลกใหม่ นิสิตชั้นปีที่ ๓ เน้นให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญคุณประโยชน์ และบริการสังคม และสำหรับนิสิตชั้นปี ๔ เน้นไปในการเตรียมการก่อนออกฝึกประสบการณ์เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากการเรียน สู่เส้นทางการทำงาน และการเผชิญสถานการณ์จริงในอนาคต
==>เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดี เป็นผู้นำทางด้านความคิดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงเชิญ “อาจารย์จตุพล ชมพูนิช” เพื่อมาบรรยายถวายความรู้ให้กับนิสิต ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนและการทำงาน” ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑ เพื่อให้นิสิตเข้าใจชีวิตในการเรียนและการทำงาน
๒ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการใช้ชีวิตและการเรียน
๓. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ
๔.เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ในการเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของสังคม


==>ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากชมรมจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

-คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
-ชมรมจิตอาสาจังหวัดขอนแก่น
-สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม
-สถาบันการศึกษา และโรงเรียนในเครือข่าย เป็นต้น รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ๑,๑๕๐ คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น