โครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุรพล พรมกุล ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการขยายต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาชุมชน สังคม
๒. เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเครือข่ายการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือที่สำคัญ
๓. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา (โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕) ของมหาเถรสมาคม
๔. เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธ
ศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา

___จากนั้นได้เรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้าน คุณมาติน วิลเลอร์ เกษตรกรตัวอย่าง มาให้ข้อคิด และแนวทางการเป็นเกษตรกรที่ดี “อยู่ กิน อย่างไร ให้เพียงพอ” ในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย,ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,ดร.เรียงดาว ทวชาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้ร่วมทำกิจกรรม “ลงแขกดำนา” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในคาบกิจกรรมโฮมรูม (Home room)

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิธีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยศูนย์ภาษาอาเซียน ได้จัดสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือเห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ(Common European Framework of Reference for Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตแต่ละคนและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณานำผลการทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา จัดทำเป็นประกาศนียบัตรโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
___ในงานมีมีนิสิตชั้นปีที่ ๒ ถึง ถึงชั้นปีที่ ๔ เข้าสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

___วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจาก
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่องเทคนิคการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต.รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค
๒.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยวิชาการทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศใกล้เคียง
๓.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้อย่างกว้างข้างและลึกซึ้ง

          ในงานนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๑๑๒ รูป/คน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ
ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

             พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้

             รับน้อง หรือกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่ จัดขึ้น สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้นิสิตที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น กิจกรรม รับน้อง ถือเป็นกิจกรรมที่เหล่าบรรดานิสิตทำติดต่อกันมานาน จนกลายเป็นประเพณี โดยรุ่นพี่ในทุกสถาบันจะสรรหากิจกรรมแปลกๆ มาใช้ต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อให้น้องใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคีเกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สำคัญ กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สโมสรนิสิต องค์กรบริหารนิสิต จึงจัดโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สายสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์หลวงปู่อาจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้รูปแบบรับน้อง SOTUS & 9 Buddhist Identities off MCU.KK student 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
๒. เพื่อปลูกฝั่งเรื่องอัตลักษณ์ของนิสิตมหาจุฬา “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
๓. เพื่อปลูกฝั่งให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ รักและศรัทธาในสถาบัน
๔. เพื่อเป็นการถ่ายทอดสายเลือดและวัฒนธรรมองค์กร มจร.จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
-กิจกรรมฐานเรียนรู้
-กิจกรรม “รับน้องธรรมะออนทัวร์”
-กิจกรรมถอดบทเรียน ระดมความคิด พิชิตรั้ว มจร.ขอนแก่น
-กิจกรรมสามีจิกรรมและสักการะพระมหาเถระ
-กิจกรรมตักบาตรเติมบุญน้องใหม่
-กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
-กิจกรรมนันทนาการจากพี่สู่น้อง
-กิจกรรมสัมพันธ์ “เติมพลังเลือดชมพู เชิดชูสถาบัน”(กิจกรรมเทียน)
-กิจกรรมการประกวด พระนวลักษณ์
-กิจกรรมการประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัย และ
-กิจกรรมเพาะรากสู่ต้น รากแก้วอโศก รากที่ ๓

………ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ,สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต , ฝ่ายทะเบียนและวัดผล , ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ,กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์องค์กร ,ร้านถ่ายเอกสารเอมมี่ก๊อปปี้,ร้านหนึ่ง-นัดเวดดิ้ง,ร้านนั่งชิว,เอสออดิโอ องค์กรบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๗๕๐ รูป/คน

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น