ผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการหรือการรับใช้สังคม ระดับดีมาก

ผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการหรือการรับใช้สังคม ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ครั้งที่ ๑ และระดับชาติครั้งที่ ๘

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย