ประชาสัมพันธ์
0

กำหนดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ๕๕๐๕๕๐๕๐๒๐ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวมณีรัตน์  อุดม ๕๕๐๕๕๐๕๐๒๗ รูปแบบสตรีฐานะมารดาตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน นายสัมฤทธิ์  ศรีประทุม ๕๕๐๕๕๐๕๐๒๗ การตีความภาษาศาสนาในนิทานชาดก เรื่องพระสุธน-มโนห์รา นายภูวเดช  สินทับศาล ๕๕๐๕๕๐๕๐๑๓ …

กิจกรรม
0

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ…