รายวิชาหลักสูตร

รายวิชาหลักสูตร

แบบ ๑.๒

(๑) วิชาบังคับ (แบบไม่นับหน่วยกิต)

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ Seminar on the Tipitaka and Literary Works (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน Insight Meditation (๓) (๓-๒-๖)

(๒) วิชาเอก (แบบไม่นับหน่วยกิต)

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม Seminar on the on Buddhamma (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ Seminar on Buddhism and Modern Sciences (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง Advanced Research Methodology (๓) (๓-๐-๖)

(๓) ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ๗๘ หน่วยกิต

 


แบบ ๒.๑

(๑) วิชาบังคับ นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา ดังนี้

ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ Buddhism and Hermeneutics ๓ (๓-๐-๖)

 

ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง Advanced Research Methodology (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ Seminar on Buddhism and Profession (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ Seminar on the Tipitaka and Literary Works (๓) (๓-๐-๖)
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน Insight Meditation (๓) (๓-๒-๖)
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ Seminar on Research and Thesis (๓) (๓-๐-๖)

(๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่ กำหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ

ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม Seminar on Buddhamma ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ Seminar on Buddhism and Modern Sciences ๓ (๓-๐-๖)

ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล Buddhism and Reasoning Sciences (๓) (๓-๐-๖)

(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๘๐๑ ๒๑๐ ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา Independent Study in Religious Studies ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๑๑ สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ Seminar on Applied Buddhist Ethics ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๑๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Seminar on Buddhism and Sustainable Development ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๑๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม Seminar on Buddhism and Feminism ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๒๑๔ พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย Buddhism in Thai Literatures ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๓๑๕ จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ Buddhist Psychotherapy and Counseling ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๓๑๖ พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ Seminar on Buddhism and Aged Society ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๓๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม Seminar on Socially Engaged Buddhism ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๓๑๙ สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก Seminar on Abhidhamma Pitaka ๓ (๓-๐-๖)
๘๐๑ ๓๒๐ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน Buddhism and ASEAN Community ๓ (๓-๐-๖)

(๔) ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ๓๖ หน่วยกิต