ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑ ปรัชญาของหลักสูตร

              เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์อย่างถูกต้องและมีความสุข ประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มีจิตมั่นคงเป็นกัลยาณมิตร ทำประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างเหมาะสม

๒ ความสำคัญของหลักสูตร

              เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และพระพุทธศาสนาถือเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย เป็นรากฐานวัฒนธรรมประเพณีของชาติ เป็นเบ้าหล่อหลอมจิตของประชาชนและพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาจิตปัญญาให้เป็นคนประเสริฐได้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีความจำเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าวเพื่อสร้างนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สร้างนักวิจัยด้านพระพุทธศาสนา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานคิดให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณธรรมและจริยธรรม

๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              ๑) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอื่นอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติและสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม

๒) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา

๓) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม