พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน วัด ธาตุ พระอารามหลวง ถนน กลางเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา ปริญญาตรี (พธ.บ.) พุทธศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มจร. กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐ ปริญญาโท (M.A.) (ภาษาศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยปูนาปูร์ ๒๕๔๒ อนุปริญญา (สาขาวิชา ปรัชญาศาสนาอินเดีย) มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู ๒๕๔๓ ปริญญาโท (M.A) (วรรณคดีบาลี), เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู ๒๕๔๕ ปริญญาเอก (Ph.D.) (บาลี-พุทธศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู ๒๕๔๙
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 01. บุญแจกข้าว : รูปแบบการแบ่งปันและการสร้างความกตัญญูของชาวอีสาน (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ) ๒๕๖๑ 02. การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัว ด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ) ๒๕๕๙ ร่วมวิจัย 02. เจือจันท์ วังทะพันธ์, โสวิทย์ บํารุงภักดิ์, การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการปฏิบัติสมาธิของนักศึกษาครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ (๒๕๖๒) 03. การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (๒๕๕๘)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ