พระครูสุธีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.วิ

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน วัด ธาตุ พระอารามหลวง ถนน กลางเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • ปริญญาตรี (พธ.บ.) พุทธศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มจร. กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐
 • ปริญญาโท (M.A.) (ภาษาศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยปูนาปูร์ ๒๕๔๒
 • อนุปริญญา (สาขาวิชา ปรัชญาศาสนาอินเดีย) มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู ๒๕๔๓
 • ปริญญาโท (M.A) (วรรณคดีบาลี), เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู ๒๕๔๕
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) (บาลี-พุทธศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยบาณารัสฮินดู ๒๕๔๙
 • งานคณะสงฆ์
  ประวัติการทำงาน
  งานวิจัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 01. บุญแจกข้าว : รูปแบบการแบ่งปันและการสร้างความกตัญญูของชาวอีสาน (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ) ๒๕๖๑
 • 02. การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัว ด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ) ๒๕๕๙
 • ร่วมวิจัย
 • ๐๑. เจือจันท์ วังทะพันธ์, โสวิทย์ บํารุงภักดิ์, การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการปฏิบัติสมาธิของนักศึกษาครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ (๒๕๖๒)
 • ๐๒. การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (๒๕๕๘)
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • Communal Consciousness of ASEAN Socio-Cultural Community: Conceptual Analysis, Perspective and Process through Songkran Tradition, Psychology and Education Journal, Vol. ๕๘ No. ๒ (๒๐๒๑): Volume ๕๘ No. ๒ (๒๐๒๑)
 • บทความเรื่อง พุทธเจ้าในทัศนะมหายาน วารสารพุทธศาสตร์-ปรัชญาปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๒
 • บทความเรื่อง มโนกรรมในพระพุทธศาสนา วารสารพุทธศาสตร์-ปรัชญาปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๕๓
 • บทความเรื่อง เมตตานุภาพมิตรภาพไร้พรมแดน วารสารธรรมทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ตุลาคม ๒๕๕๑
 • บทความเรื่อง พระอรหันต์ด่าแม่ วารสารธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ตุลาคม ๒๕๕๑
 • ตำราวิชาการ
 • ตำรา
 • ๑. ตำรา ธรรมะประยุกต์
 • ๒. ตำรา หลักพุทธธรรม
 • หนังสือ
 • พ.ศ.๒๕๔๗
 • - ต้นไม้ประจำพุทธองค์ (พิมพ์ครั้งที่ ๕)
 • พ.ศ.๒๕๔๘
 • - พาราณสี คือ อินเดียแท้ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) - พุทธคยา โพธิสัตว์-โพธิญาณ (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • พ.ศ.๒๕๔๙
 • - มุจลินท์นาคราช พญานาคในพระพุทธศาสนา (พิมพ์ครั้งที่ ๔) - ดร.อัมเบดการ์ มหาบุรุษของชาวพุทธอินเดีย (พิมพ์ครั้งที่ ๓)
 • พ.ศ.๒๕๕๐
 • - พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าในอนาคต (พิมพ์ครั้งที่ ๕)
 • พ.ศ.๒๕๕๑
 • - พระพุทธมารดา (พิมพ์ครั้งที่ ๓)
 • - กตัญญูกตเวที คนดีที่หายาก (พิมพ์มากกว่า ๑๐ ครั้ง)
 • - ยโสธรารำพัน (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • - เมตตานุภาพ มิตรภาพไร้พรหมแดน (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • พ.ศ.๒๕๕๒
 • - พระพุทธรูป สัญลักษณ์แห่งพุทธะ (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - ประวัติพระธาตุนารายณ์เจงเวง (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - มรรคาโพธิญาณ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • - มรณัสสติศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ ๕)
 • - ไวสาลี สวรรค์บนดิน (พิมพ์ครั้งที่ ๔)
 • - วิวาทะ จอมปราชญ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • พ.ศ.๒๕๕๓
 • - ธรรมจักร สัญลักษณ์การเผยแผ่ธรรม (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - มาลัยหมื่น – มาลัยแสน ปริทรรศน์ (พิมพ์ครั้งที่ ๓)
 • พ.ศ.๒๕๕๔
 • - พุทธสถานรำลึก (พิมพ์ครั้งที่ ๓)
 • - ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินท์ปัญหา (พิมพ์ครั้งที่ ๕ )
 • - สาระธรรมจากบุญกฐิน (พิมพ์ครั้งที่ ๔ )
 • พ.ศ.๒๕๕๕
 • - คนบาปเห็นบุญ (พิมพ์ครั้งที่ ๕)
 • - เวสสันดร สะท้อนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ ๕ )
 • พ.ศ.๒๕๕๖
 • - ฝรั่งหัวใจพุทธ (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - เมตตา มรรคาสู่มิตรภาพ (พิมพ์ครั้งที่ ๒ )
 • - นิพพานรอบปฐมทัศน์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒ )
 • พ.ศ.๒๕๕๗
 • - บัณฑิตกำพร้า ปริญญาไร้เสื้อครุย (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • - ประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - โพธิ์พฤกษ์ – โพธิญาณ (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • พ.ศ.๒๕๕๘
 • - ยโสธรารำพัน (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • - วิถีไทยในธรรมบท (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • พ.ศ.๒๕๕๙
 • - โสเภณีอรหันต (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - เมื่อคนรักจากไป (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
 • - ธ สถิตฟ้า ธรรมสถิตไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • พ.ศ.๒๕๖๑
 • - นกหัสดีลิงค์ พาหนะสู่สวรรค (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • - ฟ้าบ่กั้น กตัญญ (พิมพ์ครั้งที่ ๑)
 • เอกสารประกอบการสอน
 • เอกสารประกอบการสอน
 • ๑. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ธรรมบทศึกษา
 • ๒. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ธรรมนิเทศ
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • -รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา
 • -รางวัล “ศิลปินอีสาน” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • -รางวัล “วัฒนธรรมสัมพันธ์” สาขาภาษาและวรรณกรรม (ประพันธ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • -รางวัล “พระภิกษุผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่” ประจำปี ๒๕๖๐ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมณศักดิ์ พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ