อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ ภาระงานภายในหลักสูตรและรายวิชาที่สอน
pm_mitr
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ(วันยาว),ผศ.ดร.* 
-Ph.D.Buddhist Studies
-พธ.ม. พระพุทธ ศาสนา
-พธ.บ.รัฐศาสตร์ 
University of Delhi
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๔๕
งานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย/ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา/

ขบวนการพุทธใหม่ในปัจจุบัน/พระพุทธศาสนามหายาน

sowit2
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์*
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
M.A(Buddhist studies)
พธ.บ. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Magadh University
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๒
๒๕๔๗
๒๕๒๘
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา/

พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล/พระพุทธศาสนากันศาสตร์สมัยใหม่

pm_daosaim
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ(กล้าลอด),ผศ.ดร.*
Ph.D.(Pali&Theravada)
M.A.(Sanskrit)
พธ.บ.(ศาสนา)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา)
SampurnanandaSanskrit U.
Banaras Hindu U.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๕๓
๒๕๓๗
๒๕๔๔/๒๕๔๐
พระไตรปิฎกวิเคราะห์/สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ
pk_suwithanpattanabandit
พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ.
ศศ.ม.(ปรัชญา)
พธ.บ.(ศาสนา)
ศษ.บ.(ปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๔๘
สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม/ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

10พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.

พระพุทธศาสนา (Pali& Buddhist Studies) M.A. (Linguistic) (Pali Literature)

พธ.บ. (ภาษาไทย)

Banaras Hindu University (BHU)

Nagpur University

Banaras Hindu U.

๒๕๔๙

๒๕๔๕

๒๕๔๒

๒๕๓๙

สัมมนาพระไตรปิฎก/

วิปัสสนากรรมฐาน

หมายเหตุ:* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร