คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ จาก ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๓. นิสิตแบบ ๑.๒ ต้องเป็นผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๔. นิสิตแบบ ๑.๒ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีทีมีผลการเรียนดีมากโดยไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค
๕. นิสิตแบบ ๑.๒ ถ้าเป็นพระภิกษุ ต้องเป็นพระสังฆาธิการ มีประสบการณ์การบริหารงานคณะสงฆ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ถ้าเป็นคฤหัสถ์ ต้องเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๖. มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๗. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้ และ
๘. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย