หลักสูตร

หลักสูตร

แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
          ๑) หลักสูตรแบบ ๑.๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ทำดุษฎีนิพนธ์จำนวน ๗๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจำนวน ๖ รายวิชา โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร
          ๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแต่ละแผนการศึกษา

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
แบบ ๑.๒
จำนวนหน่วยกิต
แบบ ๒.๑
๑. หมวดวิชาบังคับ
      ๑.๑ นับหน่วยกิต
      ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๙)
(๑๕)
๒. หมวดวิชาเอก
      ๒.๑ นับหน่วยกิต
      ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต
(๙)
(๓)
๓. หมวดวิชาเลือก
๔. ดุษฎีนิพนธ์
๗๘
๓๖
รวมทั้งสิ้น
๗๘
๕๔

หมายเหตุ : รายวิชาใน ( ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต