คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาประเด็นปัญหาสำคัญในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยมีอรรถกถาเป็น คัมภีร์สนับสนุน ให้นิสิตกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น เช่น นิติศาสตร์ในพระวินัยปิฎก วิทยาศาสตร์ในพระสุตตันตปิฎก นิเวศวิทยาในพระสุตตันตปิฎก จิตวิทยาในพระอภิธรรมปิฎก เป็นต้น แล้วจัดทำโครงร่างรายงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา

๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ Buddhism and Hermeneutics      ๓ (๓-๐-๖)

                              ศึกษาศาสตร์แห่งการตีความแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาและปรัชญาที่นำไปสู่การสร้างรูปแบบวิธีการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบททางสังคมและวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความคำสอนทางศาสนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ที่ปรากฏในคัมภีร์ไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา เปฏโกปเทส เนตติปกรณ์ มิลินทปัญหา ปรัชญาปารมิตาสูตร ลังกาวตารสูตร เป็นต้น

๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง Advanced Research Methodology      (๓) (๓-๐-๖)

                              ศึกษาระเบียบวิธีการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๓ เพื่อฝึกดำเนินการวิจัย โดยให้นิสิตเสนอโครงร่างงานวิจัย ครอบคลุมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา ระยะเวลาที่จะทำการวิจัย และแหล่งข้อมูล โดยความ เห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา

๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ Seminar on Buddhism and Professionals      (๓) (๓-๐-๖)

                              สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพสื่อ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพแพทย์และพยาบาล วิชาชีพนักกฎหมาย วิชาชีพวิศวกร เป็นต้น โดยเน้นให้นิสิตที่มีอาชีพนั้นๆ นำพุทธธรรมเข้าไปเป็นฐานและวิธีการสำหรับวิเคราะห์แก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในวิชาชีพต่าง ๆ

๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ Seminar on the Tipitaka and Buddhist Literary Works      (๓) (๓-๐-๖)

                              สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ให้เห็นความสัมพันธ์และพัฒนาการ เช่น มิลินทปัญหา วิมุตติมรรค วิสุทธิมรรค มังคลัตถทีปนีและอรรถกถาธรรมบท โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์และพัฒนาการ ศัพท์สำนวนวิชาการทางพระพุทธศาสนา รูปแบบการแต่งคัมภีร์ โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ความรู้ในงานนิพนธ์เรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำวิจัย

๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน Insight Meditation      (๓) (๓-๒-๖)

                              ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักต่างๆ ในสังคมไทยบนฐานของคัมภีร์พระพุทธศาสนา ส่วนในภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนนำนิสิตฝึกปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง

๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ Seminar on Research and Thesis      (๓) (๓-๓-๖)

                              สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมาศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างเนื้อหา ประเด็นปัญหา วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม Seminar on Buddhism      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาหลักพุทธรรมทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดและคำสอนสำคัญ เน้นพุทธธรรมที่เป็นแกนหลักพุทธธรรมที่เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และพุทธธรรมแนวประยุกต์ใช้ ได้แก่ อริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุปบาท สุญญตา นิพพาน จิตประภัสสร กายของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระ โพธิสัตว์ บารมี ๑๐ และอื่นๆ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ Seminar on Buddhism and Modern Sciences      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาประเด็นปัญหาทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ โดยศึกษาวิเคราะห์แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นให้นิสิตประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนา และประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่ออธิบายศาสตร์สมัยใหม่ อันจะเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา

๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล Buddhism and Reasoning Sciences      (๓) (๓-๐-๖)

                              ศึกษาวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับวิธีคิดและการใช้เหตุผลแบบต่าง ๆ ของตะวันตก เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลทางตรรกแบบนิรนัยและอุปนัย เน้นศึกษาวิธีคิดและการใช้เหตุผลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และมหายาน

๘๐๑ ๒๑๐ ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา Independent Study in Religious Studies      ๓ (๓-๐-๖)

                              ศึกษาอิสระแนวคิดและคำสอนของศาสนาต่างๆ คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนา อิสลาม ศาสนาสิกข์ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงความเป็นสากลแห่งคำสอน การอยู่อย่างสันติของมนุษยชาติ และการเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา

๘๐๑ ๒๑๑ สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ Seminar on Applied Buddhist Ethics      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์ โดยเน้นศึกษาหลักการและเกณฑ์ตัดสินในพุทธจริยศาสตร์ เพื่อตอบปัญหาทางจริยศาสตร์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การเลือกเพศ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การบริจาคอวัยวะ การอุ้มบุญ อัตวินิบาตกรรม การุณยฆาต โทษประหารชีวิต สงครามที่เป็นธรรม การ ทำแท้ง ปัญหาเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย สิทธิที่จะตาย การแต่งงานกับเพศเดียวกัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ธุรกิจ จริยศาสตร์การแพทย์ และประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๑๒ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Seminar on Buddhism and Sustainable Development      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังความคิด ความเชื่อแบบตะวันตกที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาในสังคมโลกปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาที่เน้นความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๒๑๓ สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม Seminar on Buddhism and Feminism      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสตรีนิยมและแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสตรี โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านสถานะและบทบาทระหว่างบุรุษกับสตรีในสังคม รวมทั้งประเด็นคำถามของสังคม สมัยใหม่ที่มาควบคู่กับแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคทางเพศ ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำวิชา

๘๐๑ ๒๑๔ พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย Buddhism in Thai Literatures      ๓ (๓-๐-๖)

                              ศึกษาแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องเด่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในแง่หลักคำสอน ภาษา โลกทัศน์ ฉาก โครงเรื่อง และบุคลิกลักษณะของบุคคลในวรรณคดี รวมทั้ง ศึกษาบทบาทของวรรณคดีไทยในฐานะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีไทยและค่านิยมทางสังคม

๘๐๑ ๓๑๕ จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ Buddhist Psychotherapy and Counseling      ๓ (๓-๐-๖)

                              วิเคราะห์วิธีการรักษาจิตและให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับหลักจิตรักษาและการให้คำปรึกษาในจิตวิทยาตะวันตก เน้นศึกษาธรรมชาติและกระบวนการทำงานของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและการให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิต เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น

๘๐๑ ๓๑๖ พระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ Seminar on Buddhism and Aged Society      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนากับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อหาแนวทางในการนำพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ การพึ่งตนเอง จิตวิทยาในการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การดำรงตนอย่างมีคุณค่า เป็นต้น โดยเน้นศึกษาหลักการทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็นแล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาประเด็นพระพุทธศาสนา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) โดยเน้นศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาอันเกิดจากความ ไม่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบัน แล้วเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว พระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๑๘ สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม Seminar on Socially Engaged Buddhism      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาแนวคิดทฤษฎีและขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ โดยเน้นวิเคราะห์แนวคิดทาง พระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมหรือ ผูกพัน (Engage) กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในโลกยุคใหม่ เช่น ขบวนการสรรโวทัยในศรีลังกา ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธทิเบต ขบวนการชาวพุทธไทย ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๑๙ สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก Seminar on Abhidhamma Pitaka      ๓ (๓-๐-๖)

                              สัมมนาประเด็นสำคัญในพระอภิธรรมปิฎก โดยเน้นศึกษากำเนิดและพัฒนาการของพระอภิธรรมปิฎก รูปแบบและโครงสร้างของคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แนวคิดเรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ แนวคิดเรื่องกรรมกับ อนัตตา แนวคิดเรื่องปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น เชื่อมโยงกับคัมภีร์อภิธรรมาวตาร คัมภีร์ อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ทั้งนี้ นิสิตต้องกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้ว จัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา

๘๐๑ ๓๒๐ พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน Buddhism and ASEAN Community      ๓ (๓-๐-๖)

                              ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับหลักการของอาเซียน ๓ อย่าง คือ (๑)ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยนิสิตต้อง กำหนดประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาอย่างน้อย ๓ ประเด็น แล้วจัดทำโครงร่างรายงาน ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation แบบ ๑.๒      ๗๘ หน่วยกิต

                              เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation แบบ ๒.๑      ๓๖ หน่วยกิต

                              เป็นโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาตามลักษณะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร