อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ๑. อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
          ๒. นักวิชาการด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนา
          ๓. นักวิจัยทางพระพุทธศาสนา
          ๔. ที่ปรึกษาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ราชบัณฑิต นักเจรจา เป็นต้น
          ๕. นักพัฒนาสังคม เช่น วิปัสสนาจารย์ วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
          ๖. นักวิชาการอิสระ
          ๗. นักพัฒนาด้านกิจการคณะสงฆ์ เช่น พระสังฆาธิการ
          ๘. ประกอบอาชีพเดิมของตน เช่น แพทย์ นักธุรกิจ โดยนำแนวคิดและกระบวนการทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนั้นๆ