แผนการศึกษา

แผนการศึกษา

แบบ ๑.๒

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๒
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา (๓)
วิชาเอก 
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม (๓)
๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ (๓)
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวบนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๒
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓)
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ (๓)
วิชาเอก 
๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (๓)
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต
รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)

 

ภาคการศึกษาที่ ๓

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๒
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๘
รวมนับหน่วยกิต ๑๘

 

ภาคการศึกษาที่ ๔

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๒
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๘
รวมนับหน่วยกิต ๑๘

 

ภาคการศึกษาที่ ๕

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๒
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๘
รวมนับหน่วยกิต ๑๘

 

ภาคการศึกษาที่ ๖

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๑.๒
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒
รวมนับหน่วยกิต ๑๒

 


แบบ ๒.๑

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา
๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ
๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ (๓)
๘๐๑ ๑๐๕ สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์ (๓)
รวมนับหน่วยกิต 
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ 
๘๐๑ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (๓)
วิชาเอก
๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม
๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ วิชา
รวมนับหน่วยกิต 
รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)

 

ภาคการศึกษาที่ ๓

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ 
๘๐๐ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓)
วิชาเอก 
๘๐๑ ๓๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล (๓)
๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนางานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (๓)
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต 
รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)

 

ภาคการศึกษาที่ ๔

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์
รวมนับหน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ ๕

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒
รวมนับหน่วยกิต  ๑๒

 

ภาคการศึกษาที่ ๖

รหัสวิชา/รายวิชา แบบ ๒.๑
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๔๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒
รวมนับหน่วยกิต  ๑๒