การบริหารจัดการหลักสูตร

การบริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  โดยเชิญคณาจารย์มาบรรยาย  เชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกัน เช่น  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน