การบริหารจัดการหลักสูตร

 

การบริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  โดยเชิญคณาจารย์มาบรรยาย  เชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกัน เช่น  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร

เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์รอบด้าน บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จิตใจสาธารณ์  ประสานประโยชน์ตนและคนอื่น

๑.๒ ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

๑.๓  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.๓.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอื่นอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม

๑.๓.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา

๑.๓.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด และสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) –       พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

–       ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

–  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

–  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะสงฆ์ –       ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะสงฆ์

–       นำแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร

–       ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ำเสมอ

–     รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อความรู้และความทันสมัยของหลักสูตร

–     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย –       อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี

–       สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก

–       ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัยไปใช้จริงเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและคณะสงฆ์

–     รายชื่อบุคลากรและอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม

–     ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร

–     รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ

–     จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและความบรรลุผลสำเร็จ

–     ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการส่งเข้าอบรม)