พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เกิด พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๗ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๖ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (Ph.D.) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
งานคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๔    ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสให้เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์อาศรมมหาจุฬาฯ บ้านหนองดินดำ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดธาตุ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕    เป็นคณะกรรมการคัดเลือกภิกษุเข้าอยู่อาศัยในวัดธาตุ
พ.ศ. ๒๕๔๖    เป็นคณะกรรมการฝ่ายปกครองวัดธาตุ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐    เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
ประวัติการทำงาน
 • เลขานุการคณบดีคณะสังคมศาสตร์
 • รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • กรรมการกำกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
 • ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 • ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่นประธานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
 • กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประธานอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
งานวิจัย
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 •  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 •  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดีในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๙
 •  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน -
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์นิสิต ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ, ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมณศักดิ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ในพระราชปริยัติเวที (คำพันธ์ โกวิโท) วัดธาตุ อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ในพระเทพสิริภิมณฑ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดนายกวรวัฒน์” ในพระธรรมสิทธินายก
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ.) ในราชทินนามที่  “พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต”
 • พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (สย.) ในราชทินนามที่  “พระโสภณพัฒนบัณฑิต”
 • พ.ศ.๒๕๖๖ ได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต" วิสิฐศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น