การรับรองและสถานภาพของหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตร

๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๖๔


มติสภารับรองการเปิดหลักสูตร