เรื่องล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ติดต่อ

สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 100 ปี (อาจ อาสภมหาเถร)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 30 หมู่ที่  1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000