ติดต่อ

สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่  1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000