ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. ปรัชญา

                     มุ่งสร้างบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ ประชาธิปไตยบนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน

๒. วัตถุประสงค์

                     ๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเสียสละเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสังคม
                     ๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐศาสตร์ สามารถบูรณาการเข้ากับหลักพุทธธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                     ๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการแก้ปัญหาของสังคม
                     ๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ ภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงให้สังคมมีคุณภาพ ยอมรับความแตกต่าง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างทันสมัย