ผลงานทางวิชาการ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล บทความทางวิชาการ งานวิจัย เอกสาร ประกอบคำสอน/ตำรา
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช ๑.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๖) “พระไตรปิฎกค้นคว้า : นางสุชาดาและพระยสะ” บทความวิชาการนำเสนอในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (พฤศจิกายน ๕๕ – กุมภาพันธ์ ๕๖) หน้า ๙๘-๑๐๕

๒.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๖) “ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตภาคกลาง” บทความวิจัยนำเสนอในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (มีนาคม ๕๖ – มิถุนายน ๕๖) หน้า ๒๔-๒๘

๓.ณัทธีร์ ศรีดี,ปัญญา คล้ายเดช,ดวงดี โอฐสู. “รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ถิ่นสยามเพื่อความงามของจิตใจและปัญญา” รายงานการวิจัย, ทุนวิจัย วช./สกว. ๒๕๕๙.

๓)บทความ

๑.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๖) “พระไตรปิฎกค้นคว้า : นางสุชาดาและพระยสะ” บทความวิชาการนำเสนอในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (พฤศจิกายน ๕๕ – กุมภาพันธ์ ๕๖) หน้า ๙๘-๑๐๕

๒.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๖) “ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตภาคกลาง” บทความวิจัยนำเสนอในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (มีนาคม ๕๖ – มิถุนายน ๕๖) หน้า ๒๔-๒๘
๓.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๖) “ธรรมาธิปไตย ว่าด้วย

การปกครองของรัฐ” บทความวิชาการ นำเสนอในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตขอนแก่น) (มกราคม – เมษายน ๕๖) หน้า ๓๓-๓๙

๔.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๖) “การเลื่อนการเลือกตั้งทำได้หรือไม่???” บทความวิชาการนำเสนอในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตขอนแก่น) (มกราคม – เมษายน ๕๖)
๕.ปัญญา คล้ายเดช,ดร. (๒๕๕๖) “เส้นทางท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในเขตภาคกลาง” บทความวิจัย, นำเสนอในวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๕๖) หน้า  ๙๕ – ๑๐๙. (๒๕๕๖)      ๖.ปัญญา คล้ายเดช(๒๕๕๗) “การติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค”บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการกลั่นกรอง (Peer Review) เรื่อง “การบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๒-

 

งานวิจัย

๑.ณัทธีร์ ศรีดี,ปัญญา คล้ายเดช,ดวงดี โอฐสู. “รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ถิ่นสยามเพื่อความงามของจิตใจและปัญญา” รายงานการวิจัย, ทุนวิจัย วช./สกว. ๒๕๕๖.

 

ปัญญา คล้ายเดช,ผศ.ดร. (๒๕๖๐) ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์, ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ ๒
๒.ปัญญา คล้ายเดช,ดร. (๒๕๕๗)แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก ขอนแก่น : เอมมี่ กอบปี้ปรินต์ เซนเตอร์ 
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล สุรพล พรมกุล, “พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

๒)สุรพล พรมกุล, “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองของนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม” การวิจัยในชั้นเรียน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)

๓) สุรพล พรมกุล, “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาการบริหารการพัฒนาแนวพุทธของนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม” การวิจัยในชั้นเรียน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)

๔)สุรพล พรมกุล, “การสร้างสันติสุขในชุมชนโดยใช้กลไกภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีบุญหลวง จังหวัดเลย”, 2558. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)

๕)สุรพล พรมกุล, กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ภาคกลาง และภาคใต้”, 2559. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

๖)บุรินทร์ ภู่สกุล สุรพล พรมกุล และนิเทศ สนั่นนารี, การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่, 2557. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)

๗)วิทยา ทองดี สุรพล พรมกุล, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, 2558. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

 

สุรพล พรมกุล. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑, บทความวิจัย, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๙ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒)สุรพล พรมกุล, การหาเสียง : กระบวนการที่มาพร้อมกับการเลือกตั้ง, บทความวิชาการ, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗.

๓)สุรพล พรมกุล, พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๗, บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ เรื่อง “การบรูรณาการพระพุทธศาสนกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗.

๔)สุรพล พรมกุล, ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองของนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม, บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.

๕)สุรพล พรมกุล, การสร้างสันติสุขในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเพณีบุญหลวงจังหวัดเลย, บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล”, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘.

๖)สุรพล พรมกุล, การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่, บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘.

๗) สุรพล พรมกุล. Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monk in the Northeast of Thailand. บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๙           หน้า ๑๕๕.

๘) กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้, บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๓.

๙) สุรพล พรมกุล,ดร. “พรรคการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย” ตีพิมพ์ในประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น NIC ๒๐๑๗ MCUKK “Buddhist Innovation for Developing Thailand”, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐. หน้า ๒๓๓๔.

๑๐)สุรพล พรมกุล,ดร. “Development of the Learning Management Model of morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand”, in Asia-Pacific Social Science Conference November ๒๒-๒๔, ๒๐๑๖ Kyoto, Japan.

๑๑) สุรพล พรมกุล,ดร. “The Model and Process to Create Srrength of Village-Monasteries Schools on the Problems-Addictive Drug Tacking According to Buddhism in the Notheastem Region”, in NIC ๒๐๑๗ MCUKK “Buddhist Innovation for Developing Thailand”, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.

๑๒) สุรพล พรมกุล,ชาญชัย ฮวดศรี และบุรินทร์ ภู่สกุล, รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, วารการบริหารท้องถิ่น (TCI กลุ่ม ๑) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑

๑๓) สุรพล พรมกุล,ชาญชัย ฮวดศรี และบุรินทร์ ภู่สกุล, การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม (TCI กลุ่ม ๒), ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๔) Chanchai Huadsri, Suwin Thongpun and Suraphon Promgun, The Role of Unofficial Leader for Political and Administrative Development in Khon Kaen, Proceeding in The 5th National and the 3nd International conference 2018, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen campus, March 28-29, 2018

๑๕) สุรพล พรมกุล, การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๖) สุรพล พรมกุล, รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมจิตอาสาป้องกันปัญหายาเสพติดในประเทศไทย, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สุรพล พรมกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๙. พิมพ์ครั้งที่ ๒

สุรพล  พรมกุล. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. ขอนแก่น : เอมมี่ก๊อปปี้, ๒๕๕๙.

 

ผศ.ดร.บุรินทร์  ภูสกุล บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร. “เอกอัครพุทธทูตฝ่ายประเทศตะวันตก-ออก ต้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ” บทความวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  ๒)Burin Poosakul, “International Religious Affairs of H.E. Venerable Phrapimaladham (Aaj Asaphamahathera)” the article presented in the 3rd national conference and the 1st International conference 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society” Mahachula-longkornrajavidayalaya University Khon Kaen Campas, 28th March 2016

๓) สุรพล พรมกุล,ชาญชัย ฮวดศรี และบุรินทร์ ภู่สกุล, รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, วารการบริหารท้องถิ่น (TCI กลุ่ม ๑) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑

๔) สุรพล พรมกุล, ชาญชัย ฮวดศรี และบุรินทร์ ภู่สกุล, การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม (TCI กลุ่ม ๒), ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐

บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร. “การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการสำหรับผู้นำชุมชนในมิติพุทธและวิทยากรสมัยใหม่” รายงานการวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๘.

 

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี )ชาญชัย ฮวดศรี. บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนเขตการปกครองคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ภาค ๙. บทความวิจัย. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕.

๒)ชาญชัย ฮวดศรี. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๗. บทความวิจัย. ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การบูรณาการพระพุทธศาสนกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗.

๓)ชาญชัย ฮวดศรี. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จ. ขอนแก่น. บทความวิจัย. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.

 

าญชัย ฮวดศรี. รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองเชิงพุทธของผู้นำชุมชนจังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๘.บทความวิจัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘.

๕)ชาญชัย ฮวดศรี. To apply the principles of Dhamma for promoting the political cultures in the democratic system. บทความวิจัย. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙.

๖) ชาญชัย ฮวดศรีม,ผศ.ดร. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ”บทความวิจัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ NIC ๒๐๑๗ MCUKK “Buddhist Innovation for Developing Thailand”, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐. หน้า ๒๖๓๔.

๗) Chanchai Huadsri, “The Model and Process to Create Srrength of Village-Monasteries Schools on the Problems-Addictive Drug Tacking According to Buddhism in the Notheastem Region”, บทความวิจัย. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ NIC ๒๐๑๗ in NIC ๒๐๑๗ MCUKK “Buddhist Innovation for Developing Thailand”, March 31st 2017 p. 177.

๘) สุรพล พรมกุล,ชาญชัย ฮวดศรี และบุรินทร์ ภู่สกุล, รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น, วารการบริหารท้องถิ่น (TCI กลุ่ม ๑) ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑

๙) สุรพล พรมกุล, ชาญชัย ฮวดศรี และบุรินทร์ ภู่สกุล, การประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม (TCI กลุ่ม ๒), ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๐) Chanchai Huadsri, Suwin Thongpun and Suraphon Promgun, The Role of Unofficial Leader for Political and Administrative Development in Khon Kaen, Proceeding in The 5th National and the 3nd International conference 2018, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen campus, March 28-29, 2018

อ.จีระ ศรเสนา จีระ ศรเสนา, พรรคการเมืองกับการพัฒนาการเมืองไทย. บทความวิชาการ. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๓๓๔-๒๓๔๗. เปรียบเทียบพฤติกรรมประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน” รายงานการวิจัย, ทุนวิจัยสถาบัน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๙