อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.

วิทยฐานะ  :  นักธรรมเอก
                     เปรียญธรรม ๓ ประโยค
                     พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
                     ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ห้อง ๑๐๘
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗
อีเมล์ : samnuan.yai@mcu.ac.th
Facebook :


พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.

วิทยฐานะ  :  นักธรรมเอก
                      เปรียญธรรม ๕ ประโยค
                      พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
                      M.A.(English)
                      M.A.(Pol)
                      Ph.D.(English)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗
อีเมล์ :
Facebook :


ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง

วิทยฐานะ  :  พธ.บ. (ศาสนา)
                      ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗
อีเมล์ :
Facebook :


ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล

วิทยฐานะ  :  B.A. (Politics)
                      M.A. (Political Science)
                      Ph.D. (Political Science)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗
อีเมล์ :
Facebook :


ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

วิทยฐานะ  : นักธรรมช้ันเอก
                     เปรียญธรรม ๖ ประโยค
                     พธ.บ. (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง)
                     ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
                     ปร.ด. (พัฒนาสังคม)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗
อีเมล์ :  sutipong.saw@mcu.ac.th
Facebook :