คุณสมบัติและการคัดเลือก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์

          √ ภาคปกติ เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รับจำนวน ๓๕ รูป/คน
          √ ภาคสมทบ เรียน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ รับจำนวน ๓๕ รูป/คน

» รับจำนวน ๓๕ รูป/คน «

สิทธิพิเศษสำหรับโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน

          สำหรับนิสิตปัจจุบันแนะนำนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อนิสิตใหม่ยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อแล้ว ให้นำสำเนาใบชำระค่าลงทะเบียนของนิสิตใหม่ และสำเนาบัตรนิสิตของตนเองยื่นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อรับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (จำนวน ๕๐๐ บาท / ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท) และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ เท่านั้น หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติพระภิกษุและสามเณร

          ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
          ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
          ๓) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบนักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          ๔) เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
          ๕) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ
          ๖) เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต กิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
          ๗) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
          ๘) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          ๙) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
          ๑๐) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัตินักเรียนและบุคคลทั่วไป

          ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
          ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ
          ๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
          ๔)เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
          ๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ
          ๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
          ๗) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          ๘) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
          ๙) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำหรับพระภิกษุและสามเณร

               ๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑, ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

               ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

               ๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://kk.mcu.ac.th/samuk66/files/baisamuk.pdf

               ๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

               ๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ

               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

               ๕) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://kk.mcu.ac.th/samuk66/files/baisamuk.pdf

               ๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน

» รับจำนวน รูป/คน «

สิทธิพิเศษสำหรับโครงการเพชรดอกอโศก

               ๑) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัคร
               ๒) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยจะได้รับสิทธิ์ในปีการศึกษาถัดไป
               ๓) นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเพชรอโศก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร

คุณสมบัติพระภิกษุและสามเณร

               ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

               ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

               ๓) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบนักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

               ๔) เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ

               ๕) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ

               ๖) เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

               ๗) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด

               ๘) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

               ๙) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ

               ๑๐) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

               ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

               ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ

               ๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

               ๔)เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ

               ๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ

               ๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด

               ๗) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

               ๘) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

               ๙) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำหรับพระภิกษุและสามเณร

               ๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑, ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

               ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

               ๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://kk.mcu.ac.th/samuk66/files/baisamuk.pdf

               ๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

               ๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕  ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ

               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

               ๕) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://kk.mcu.ac.th/samuk66/files/baisamuk.pdf

               ๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน

» รับจำนวน รูป/คน «

สิทธิพิเศษสำหรับโครงการทุนการศึกษาเรียนฟรี ๔ ปี
(บัณฑิตพุทธอารยเกษตร)

               ๑) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและค่าระเบียบการสมัคร

               ๒) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการหารายได้ฝึกทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียนตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัยกำหนด

               ๓) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา ๔ ปีการศึกษา โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัคร

คุณสมบัติพระภิกษุและสามเณร

               ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

               ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

               ๓) เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด หรือเป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบนักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

               ๔) เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ

               ๕) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ

               ๖) เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

               ๗) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด

               ๘) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

               ๙) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

               ๑๐) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

               ๑๑) เป็นผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่น าไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

               ๑๒) สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

               ๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

               ๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ

               ๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

               ๔)เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ

               ๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วต้องศึกษาวิชาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือ

               ๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด

               ๗) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

               ๘) เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

               ๙) เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป

               ๑๐) เป็นผู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่นำไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

               ๑๑) สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำหรับพระภิกษุและสามเณร

               ๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑, ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด

               ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

               ๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://kk.mcu.ac.th/samuk66/files/baisamuk.pdf

               ๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน หรือพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

               ๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕  ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ

               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา จำนวน ๑ แผ่น

               ๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น

               ๕) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://kk.mcu.ac.th/samuk66/files/baisamuk.pdf

               ๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน

               ๗) หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว รายได้ต้องไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี