คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขที่คำสั่ง
 เรื่อง
51/2565
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2564 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
1551/2564
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
170/2563
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
219/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น