วิธีและขั้นตอนการสมัคร

การสมัครด้วยตนเอง

               สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารสำนักงานรองอธิการบดี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

               โทร.๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ

การสมัครออนไลน์

               สามารถสมัคร ผ่านทาง https://kk.mcu.ac.th/samuk66/

               ***หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที