แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสามารถเป็น
                     ๑. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     ๒. พนักงานในสังกัดสานักงานข้าราชการพลเรือน
                     ๓. ข้าราชการทหาร และตำรวจ
                     ๔. พนักงานฝ่ายบุคคลของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
                     ๕. นักการเมือง นักวิชาการศึกษา นักปกครอง ผู้จัดการทั่วไป
                     ๖. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ
                     ๗. นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน