โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

                     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนรัฐศาสตร์ ๓๓ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต

รายวิชา

คำอธิบายความหมายของรหัสวิชาและหน่วยกิตประจำวิชา

                     ๑. รหัสประจำวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้
                              ๑) เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา
                              ๒) เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงปีการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา
                     ๒. หน่วยกิตประจำวิชา หมายถึง ตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์