ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : ร.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Political Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Pol.Sc.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                     จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

                     ๕.๑ รูปแบบ
                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี

                     ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
                     หลักสูตรประเภททางวิชาการ

                     ๕.๓ ภาษาที่ใช้
                     การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ

                     ๕.๔ การรับเข้าศึกษา
                     รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

                     ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

                     ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
                     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว