พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.

อาจารย์

สถานที่เกิด 97 หมู่ที่ 2 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะตำบล
ที่อยู่ปัจจุบัน 85 หมู่ที่ 1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. 2523 ได้ น.ธ. เอก
 • พ.ศ. 2536 ได้ ป.ธ. 3
 • พ.ศ. 2535 ได้ พ.ธ. (รัฐศาสตร์)
 • พ.ศ. 2544 ได้ ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2559 เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ
 • พ.ศ. 2562 พระวินยาธิการ ประจำตำบลบ้านขาม
 • พ.ศ. 2563 เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต 1
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2538 เป็นอาจารย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2538 เป็นเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2542 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2550 เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. 2553 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2558 เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • พ.ศ. 2562 เป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • บทความทางวิชาการเรื่อง "วันมหาปวารณาสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยเชิงพุทธ" พิมพ์ใน ธรรมทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
 • บทความวิชาการเรื่อง "โอาทปาฏิโมกข์ : นโยบายการปกครองเชิงธรรมาธิปไตย" พิมพ์ใน ธรรมทัศน์ ปีที่17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ตำราวิชาการ
 • การเมือง และนโยบายสาธารณะ(Politics and Public Policy)
เอกสารประกอบการสอน
 • วิชา รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา (Political Science in Buddhism)
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์
 • พ.ศ. 2542 เป็น "พระครูวินัยธร" ฐานานุกรมในพระธรรมวิสุทธาจารย์
 • พ.ศ. 2549 เป็น "พระครูปลัด" ฐานานุกรมในพระเทพกิตติรังษี
 • พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชทินนามที่ "พระครูสุตธรรมภาณี"