สถานภาพของหลักสูตร ๒๕๖๔

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔
                     ๑. เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                     ๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
                     ๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                     ๔. มติคณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
                     ๕. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                     ๖. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓