ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/109 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านรุ่งเรืองเลควิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  • นักธรรมช้ันเอก
  • เปรียญธรรม ๖ ประโยค
  • ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอก รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก สังคมวิทยาการพัฒนา (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอก พัฒนาสังคม
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์