ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/109 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านรุ่งเรืองเลควิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  • นักธรรมช้ันเอก
  • เปรียญธรรม ๖ ประโยค
  • ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอก รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก สังคมวิทยาการพัฒนา (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอก พัฒนาสังคม
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน

งานสอนในมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
1. การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
2. วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย
3. การเมืองกับการปกครองของไทย
4. สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา
5. การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
6. รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
7. ขบวนการทางการเมืองและสังคม
8. พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
9. การปกครองส่วนท้องถิ่น
ปริญญาโท
10. หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
11. ปรัชญาการเมืองการปกครอง
งานวิจัย

- ประกอบ  มีโคตรกอง และสุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา. (2561). “การสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  MCU RS 610761053.จำนวน 165 หน้า

- ชาญชัย  ฮวดศรี และสุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา. (2562).  “นโยบายภาครัฐ:  การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวัฒนธรรมอีสาน”.  รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ MCU RS 610762056.จำนวน 164 หน้า

- วิทยา ทองดี,  สุรพล  พรมกุล,  สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา และคณะ, (2562). “การศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนในอำเภอเมืองขอนแก่น”. รายงานการวิจัย, ทุนวิจัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.จำนวน 161 หน้า

- วิทยา ทองดี,  สุรพล  พรมกุล,  สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา และคณะ, 2563. “รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ศิลปะ และการออกแบบเมืองขอนแก่น”. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  MCU RS 800763026. จำนวน 277 หน้า

บทความวิจัย/ทางวิชาการ

วารสารระดับชาติ

สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา และคณะ.2561 “การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”. บทความวิจัย. วารสารวิชาการธรรมทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561).     หน้าที่ 165-175.

วิทยา  ทองดี  สุธิพงษ์  สวัสดิ์ทา และคณะ. 2562 “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม”. บทความวิจัย วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น, ปีที่  6  ฉบับที่  4  (ตุลาคม – ธันวาคม  2562) : หน้าที่ 171-184.

วารสารระดับนานาชาติ

Vitthaya Thongdee, Suraphon Promkum, Sutipong Sawatta, Somkuan Namseethan, Niraj Ruangsan.  The Model of Buddhist Learning Activities for Social Studies, Religion and Culture. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 10498-10504 ISSN: 00333077.

Witthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Suthipong Sawadtha, Somkhoun Namsithan, Panthiwa Thubphumee, Niraj Ruangsan.  A Model of Creative Community Development in Khon Kaen: Buea-Ban (Old City Pillar Shrine). Multicultural Education Volume 7, Issue 4, 2021 P.322-326.

Suratao, S., Maliton, W., Soisuwan, K., Mahapornphong, P., Sawatta, S., & Ruangsan, N. (๒๐๒๑) The model for potential development of community organization council in the northeast region. Linguistics and Culture Review, ๕(S๓), ๕๙๖-๖๐๔.

ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์