ระบบการจัดการศึกษา 2564

ระบบการจัดการศึกษา

๑. ระบบ

                     ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

                     มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร

๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

                     (ไม่มี)