ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง

อาจารย์

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 12 หมู่ 9 บ้านส่อง ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อเอ็ด 45000
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 3/1077 หมู่บ้านการเคหะฯ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น ปริญญาโท ไทยคดีศึกษา(เน้นมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น(รออนุมัติปริญญา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๓ รักษาการหัวหน้าสาขาสังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นหัวหน้าสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
งานวิจัย พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น” ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น” ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รหัส MCU RS 610758022 พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพึ่งตนเองของชาวนาเชิงพุทธในจังหวัดขอนแก่น” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ หัวหน้าโครงการเรื่อง "การสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์