โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

จดหมายข่าว 2561


                  จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับประจำปี 2561

*ปีที่ 3  ฉบับที่  1  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561
*ปีที่ 3  ฉบับที่  2  ประจำเดือนมีนาคม  2561
*ปีที่ 3  ฉบับที่  3  ประจำเดือนเมษายน  2561
*ปีที่ 3 ฉบับที่  4   ประจำเดือนพฤษภาคม  2561