ติดต่อ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ถนนขอนแก่น-น้ำพอง ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000