กิจกรรม
0

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟัง-พูดอังกฤษ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟัง-พูดอังกฤษ วัน ENGLISH SPEAKING DAY กับ NATIVE SPEAKERS ในกิจกรรม HOMROOM สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ มกราคม …