กิจกรรม
0

การออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz

การออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz ภาคภาษาอังกฤษโดย รศ.ดร.ดิปติ้ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โปรดแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟัง