กิจกรรม
0

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ ฯ (SAR) ระดับหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียน โซน D ต.ลำไซ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา…