ประชาสัมพันธ์
0

วิดีโอของ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz

รายการณ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่นภาคภาษาอังกฤษประจำวันจัทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 โดย รศ.ดร.ดิปติ้ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แสกนคิวอาร์โคตเพื่อฟัง

กิจกรรม
0

การออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz

การออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz ภาคภาษาอังกฤษโดย รศ.ดร.ดิปติ้ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โปรดแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับฟัง