ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
เลขานุการหลักสูตร