ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

กิจกรรมหลักสูตร

ประชุม / อบรม / สัมมนา

คำสั่ง / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา