คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๑๓๐/๒๕๖๕ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๒๙/๒๕๖๔ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๗๗๓/๒๕๖๑ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๒๑๔/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น