ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร

               เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์รอบด้าน บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จิตใจสาธารณ์  ประสานประโยชน์ตนและคนอื่น


ความสำคัญของหลักสูตร

               เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

               ๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอื่นอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม
               ๒. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา
               ๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม